Etiske Retningslinjer

 

Hensikt

Gjennom etiske retningslinjer synliggjør Hamek noen grunnleggende verdier som skal prege kulturen i bedriften.
Denne tydeliggjør ledelsens forventning til adferd fra ansatte. Retningslinjene skal hjelpe oss til å gjøre de rette valgene når vi som selskap eller som enkeltmedarbeidere står overfor etiske dilemmaer. 

Alle ansatte i Hamek er omfattet av retningslinjene. Vi forventer også at våre underentrepenører og leverandører lever opp til samme etiske standard.

Vi respekterer de vi omgås.

Alle ansatte i Hamek er verdifulle bidragsytere i vår organisasjon. Derfor behandler vi hverandre med respekt. Vårt mål er at ingen skades i jobben eller som følge av jobben vi gjør. Hver enkelt av oss har et ansvar for dette.

Vi tilstreber rettferdig behandling av alle og opptrer med toleranse og verdighet. Omgangstonen vår domineres av høflighet og respekt for hverandre. Vi aksepterer hverken verbal eller fysisk mobbing eller trakassering.

Vi anerkjenner at vi jobber i et mangfoldig miljø hvor vi ikke diskriminerer noen hverken som følge av kjønn, etnisitet, språk, religion eller seksuell legning. I Hamek følger vi menneskerettighetene og ILO konvensjonene (http://www.fn.no/ILO/Konvensjoner ), som blant annet medfører forbud mot barne- og tvangsarbeid, og anerkjenner retten til organisasjonsfrihet.

 

Ansvarlig forretningsførsel preger vår adferd
Vi har en nulltoleranse for korrupsjon og bestikkelser. Vi tar hverken imot eller tilbyr gaver eller tjenester som kan tolkes å gi giveren en forretningsmessig fordel. Gaver fra nåværende eller potensielle fremtidige forretningsforbindelser skal ikke aksepteres hvis disse har en antatt verdi på over NOK 400 pr år pr giver. Når det gjelder tilbud om, eller deltakelse i, måltider eller annen representasjon kan dette gjennomføres innenfor anerkjente og etablerte rammer. Som hovedregel skal slik representasjon avklares med overordnet. Det skal alltid eksistere full åpenhet om alle slike gaver eller tjenester, inkludert representasjon.

Dersom vi må bruke agenter og/eller mellommenn utviser vi særlig varsomhet, og påser at betalingen står i rimelig forhold til den tjenesten som leveres. Ikke i noe tilfelle skal honoreringen kunne vekke mistanke om formidling av betaling som skaper utilbørlig fordel.

Hamek respekterer spillereglene for konkurranse og vi er derfor varsomme i vår dialog med konkurrenter.

Ansatte som får tilgang til informasjon av konfidensiell eller hemmelig karakter skal håndtere slik informasjon profesjonelt og slik at ikke uvedkomne får tilgang til den. Dette gjelder både eksternt og internt.

Hamek tilstreber åpenhet og transparens. Omgivelsene skal få tilgang til korrekt og objektiv informasjon om vår virksomhet. I dialogen med eierne og andre interessenter rapporterer vi jevnlig om relevant informasjon når den foreligger.

 

Vi kjenner vår rolle og har høy integritet
Ansatte er ansvarsfulle og opptrer alltid i selskapets beste interesse. Vi er bevisst våre forpliktelser og at vi representerer selskapet overfor kunder, leverandører, myndighetene og samfunnet rundt oss.

Vi etterstreber effektiv tidsbruk i arbeidstiden og respekterer de forventninger som er satt til oss fra arbeidsgiver. Vi følger selskapets retningslinjer for bruk av IT-utstyr.

Anvendelse av innsikt eller påvirkningskraft i selskapet til egen vinning er ikke akseptert i Hamek.

Befinner vi oss i situasjoner hvor våre beslutninger eller handlinger kan oppfattes som motivert av personlig gevinst melder vi umiddelbart fra til vår nærmeste leder. Vi unngår at personlige relasjoner kan påvirke vår handlingsfrihet eller dømmekraft på jobb. Eksempelvis kan dette dreie seg om interessekonflikter som eierskap eller verv i konkurrerende virksomhet. Dette gjelder også personlige forhold som vil kunne påvirke oss i jobbsammenheng.

Hamek tar de ansattes personvern på alvor og er påpasselig i oppbevaring og bruk av personlig informasjon. Som ansatte respekterer vi våre kollegaers privatliv og selskapets omdømme.

Dette gjelder også i omgang med sosiale medier.

Hamek er imot kjøp av seksuelle tjenester. Ansatte skal derfor avstå fra kjøp av seksuelle tjenester på oppdrag eller i tjeneste for selskapet. Dette gjelder også under opphold i lokaler eid eller leid av Hamek.

Enhver medarbeider plikter å behandle selskapets eiendeler med forsiktighet. Skade eller tap som følge av uaktsomhet, kan medføre erstatningsansvar.

Det er strengt forbudt å vise seg beruset under arbeidet eller innenfor arbeidsområdet, eller innta berusende midler i arbeidstiden.

 

Taushetsplikt

Arbeidstakeren forplikter seg til å behandle all informasjon som berører selskapet konfidensielt.  Når den ansatte under sin tjeneste får kunnskap om- eller rådighet over dokumenter og opplysninger om forretnings- og driftsforhold i selskapet, må den ansatte ikke uberettiget benytte slik kunnskap eller bringe den videre til uvedkommende.

 

Forholdet til medier

Oppgaver, rapporter og annen informasjon fra selskapet skal ha som siktemål å gjøre det mulig for omverdenen å danne seg et korrekt bilde av bedriftens stilling og virksomhet.

Alle uttalelser til massemedier om selskapets anliggender skal gis av Styreleder, Administrerende Direktør, eller en annen representant som Adm. dir utpeker.  Andre representanter for selskapet skal kun uttale seg innenfor sitt ansvarsområde når disse blir særskilt utpekt.

 

Vi tar miljø og samfunnsansvar på alvor
Vi er bevisst vårt ansvar og rolle i bevaringen av miljøet rundt oss og jobber målrettet for å redusere påvirkningen vi har på omgivelsene.

Vi tar en proaktiv rolle i å minimere risikoen for hendelser som kan ha negative konsekvenser for miljøet. Vi tar personlig ansvar for å redusere unødig forbruk og utslipp gjennom prosjekters livsløp.

Vi anerkjenner vårt bidrag til samfunnet og etterstreber kvalitet og punktlighet i utførelse av alle våre tjenester.

 

Etterlevelse

Alle ansatte skal gjøre seg kjent med og etterleve de etiske retningslinjene. Ledere og formenn har et særlig ansvar for at retningslinjene er kjent og blir fulgt, og skal selv gå foran med et godt eksempel.

Hamek har en varslingsordning for kritikkverdige forhold i selskapet. Alle som blir kjent med kritikkverdige forhold, har rett til og et ansvar for å varsle. Med kritikkverdige forhold menes brudd på lover og regelverk, våre egne regler og retningslinjer eller allment aksepterte etiske normer. Eksempler på kritikkverdige forhold kan være forhold som kan medføre fare for liv og helse, mobbing og trakassering, korrupsjon og økonomiske misligheter. Medarbeidere som varsler om kritikkverdige forhold i samsvar med retningslinjene for varsling skal ikke utsettes for represalier eller lignende.

Hvem som skal varsles og hvordan man varsler følger av Hameks interne retningslinjer for varsling av avvik.

 

Konsekvenser av brudd på våre retningslinjer

Brudd vil bli møtt med reaksjon tilpasset overtredelsens art og omfang. Brudd vil i samsvar med arbeidsmiljøloven og personalreglement kunne få følger for den ansatte, herunder oppsigelse/avskjed, rapportering til relevante myndigheter og krav om erstatning ved tap eller skade.